Stránka poznámok TvojOponenta

Čo ak boh naozaj neexistuje?

08.05.2010 10:19

Mnoho výhrad ateistov voči kresťanom má svoje logické základy a opiera sa o rozum. Vedu a skúsenosti. Určite veľmi silným logickým argumentom pre spochybnenie teizmu je práve množstvo náboženských postojov a konceptov, navzájom nekompatibilných , napriek tomu ich zástancovia tvrdia , že práve to ich presvedčenie je to správne náboženstvo. Klamal by som, keby som tvrdil,že moje presvedčenie je tak pevné,aby som chvíľami nepochyboval o jeho správnosti.I pre možný môj omyl pozorne načúvam svojim odporcom a zamýšľam sa nad ich dôvodmi inoverectva či neverectva.Zatiaľ však všetky moje úvahy a chvíľkové neistoty viedli k záveru o správnosti kresťanstva.

V čom má teda kresťanstvo čosi navyše, čo ho robí v mojich očiach lepším oproti iným náhľadom na život a prečo sú argumenty ateistov neprijateľné?

Doteraz VŠETKY, zdôrazňujem, všetky výhrady ateistov i inovercov voči kresťanstvu sa časom ukázali ako nepravdivé , klamlivé , úmyselne zavádzajúce sledujúce skôr cieľ protináboženský ako cieľ pravdy.Teda ten cieľ nášho ak chcú ateisti evolúčného vývoja, na ktorom stojí naše predárstvo v živočíšnej ríši, cieľ hľadania pravdy.Nie zbytočne nám kedysi syn evanjelického kňaza Carl von Linné priradil latinský názov homo sapiens.Človek rozumný.Našou charakteristickou črtou je rozum a myslenie hľadajúce súvislosti - racionálne myslenie, kde na konci stojí pravda.Tu už je prvý dôvod spochybnenia úprimnosti nevereckého odporovania.Na spochybnenie kresťanskej vierouky používajú klamstvá.Ako príklad je možné uviesť nedávny ošiaľ okolo zneužívania detí či podobný ošiaľ dotýkajúcich sa výrokov Benedikta XVI. počas návštevy Afriky o kondómoch a AIDS.Poznáte snáď nejaké výhrady ateistov voči Cirkvi,ktoré by sa časom neukázali ako neúprimné a lživé?Mňa nič nenapadá.Ak teda kresťanstvo stojí na vymysleninách, prečo sa ateistom nedarí pristihnúť kresťanov pri klamstve?Teraz nemám na mysli jednotlivcov,ale vierouku a stret životných postojov.Prečo teda zástanci zdravého rozumu musia v besedách s kresťanmi tak nástojčivo používať lži?Kto je teda na strane pravdy?

 

Ateisti často krát oponujú, že oni sa opierajú o vedu a dôkaz a veriaci len o mýty z Biblie a výsledky vedy neprijímajú.Pritom piliere vedy sú kresťanské, prinajmenšom mnohé z tých pilierov sú kresťanské.Autor teorie vzniku vesmíru z "vybuchujúceho vajíčka" bol katolícky kňaz a v čase jej vzniku bola posmešne nazvaná viete ako?Ako teoria big bang.Dokonca v ňu neveril ani Albert Einstein ! newton bol kresťan a v súvislosti s heliocnetrizmom sa spomínajú v ateistických príspevkoch len dve mená, Galileo a Bruno.Pritom nie oni dvaja, ale Poliak Koperník mal najväčší podiel na vyvrátení geocentrizmu, názoru opierajúceho sa o straogréckych polihistorov Ptolemaja a Aristotela.Prečo tak neradi ateisti vyslovujú meno Kperník?Lebo bol Poliak a nie Talian?Nie nie,vážení.Preto,lebo Koperník bol katolícky kňaz.Aj za genetikou nájdete kresťana, dokonca opáta.Tento katolík prišiel s prevratnou myšlienkou náhľadu na skúmanie prírody.Spojil prírodopis s matematikou a ajhľa, čo nám vzniklo! Genetika.Tých kresťanských mien vo vede je mnoho a znovu to ukazuje na neúprimnosť ateistov snažiacich sa uzurpovať vedu len pre seba.Zopakujem: Veda má kresťanské korene.A na nej stoja aj všetci dnešní kresťanofóbi neuvedomujúc si,že si protirečia.A protirečenie,vážení, je dôkazom chybných postojov.Veda a viera nie sú v rozpore.

 

Ako som spomínal, hľadanie pravdy je pre človeka rovnako dôležité ako pre dravca lovenie korysti.Práve túžba po poznaní z nás urobila najslinejšieho tvora na Zemi napriek tomu, že nedokážeme silou svojich čelustí zlomiť byvolovi väzy.Poznávanie je pre nás výsada.

Jedným zo základných pilierov kresťanstva je prikázanie "NEOKLAMEŠ!".Pokiaľ by Boh naozaj neexistoval,tento príkaz by bol pre kresťanstvo sebazničujúci.Napriek tomu tam je tisícročia a doteraz nikomu, žiadnemu vedcovi ani fundamentálnemu liberálovi, sa nepodarilo dokázať neexistenciu Boha racionálnymi a vedeckými postupmi.A tak v snahe zakryť zlyhávanie rozumu sa pokúšajú preniesť dôkaznú ťarchu na veriacich. Je to v mojich očiach kapitulácia krehkosti rozumu pred vierou.Ak teda ateizmus stojí na pravde a kresťanstvo tiež, vidím len dve cesty vzájomného vývoja týchto svetonázorov.Jedna povedie k prieniku snažení spoznať pravdu o viere v konečnom poznaní bez ohľadu na to, či Boh existuje alebo nie ...a tá druhá cesta povedie k degradácii niektorého z týchto postojov spoznávania.Stane sa z nej fanatický prúd extrémizmu.Príklady ťaženia proti kresťanstvu, hystérie okolo vytrhnutých výrokov z prejavov pápežov stále častejšie usvedčujú práve ateistickú stranu z fanatizmu, extrémizmu a fundamentalizmu.Jedno z prísloví vraví, že bojovník sa časom stáva obrazom svojho nepriateľa.Ateisti si Cirkev zidealizovali do podoby neprijateľnej ich svetonázoru až do takej mieri, že dnes bojujú proti niečomu,čo v skutočnosti sa veľmi odlišuje od ich idei.Cirkev nie je sekta, veriaci nie sú ovce, veda nie je v rozpore s vierou a lož, násilie a manipulácia je kresťanmi rovnako odsudzovaná ako humanistami na prekvapenie stojacich na tých zásadách, ktoré vzišli z tých židovsko-kresťanských.

 

Predstavte si horu.Niečo ako horu Říp uprostred úrodnej zeme, nížiny.Tú horu sú predstavme ako poznanie.A my všetci sme okolo nej a rôzne vzdialení.Hora Říp na obzore z pohľadu nás, turistov, je dominantným prvkom a všetci určite zatúžia postaviť sa na jej temeno a rozhliadnuť sa po okolí.Tá hora predstavuje zmysel nášho pochodu.Naše východiská sú rôzne, každý ju vidí pod iným uhlom . Z rôznej vzdialenosti . Zdá sa nám rôzne vysoká a navyše každý pôjdeme inou cestou,niekto náročnejšou a niekto schodnejšou.A to nie sú všetky parametre vplývajúce na naše cesty. Každý odkiaľsi prichádzame a nesieme si historické  dedičstvo.Sú teda jedni horší len preto,že prichádzajú zo severu a druhí sú snáď lepší, že prichádzajú z juhu či východu?

Naše východiská sú rôzne, ale poznanie bude rovnaké.Pre kresťanov i ateistov.Ak budeme vo svojom hľadaní úprimní, raz sa stretneme spolu na tom temene poznania a spoločne sa poobzeráme, aké sme mali východiská.Dospejeme k spoločnej pravde.Pokiaľ sa však sústredíme na zlomyseľnosti a strpčovanie pochodu iným,naša cesta za poznaním sa nesmierne predĺži.

 

Ak Boh neexistuje, boli náboženstvá zrejme dôležitým faktorom na ceste vlastného sebauvedomenia nás ako hmoty. Ak by boh neexistoval, znamenalo by to prihliadnuc na mnohé náboženstvá a žiadne ateistické spoločenstvo v doterajších dejinách, že viera v nadprirodzené javy je nevyhnutnou etapou v nejakom vývoji nás ako hmoty. Zrejme sme potom len uvrieskané molekuly s pôvodom opičím.Skutočnosť, že na tejto planéte nie je žiadna komunita bez náboženskej filozofie je dôkazom nevyhnutnosti viery na akejsi ceste vývoja hmoty.Jediný živočích zo stámiliónov na tejto Zemi verí a súčasne jediný živočích na tejto Zemi je schopný uvedomovať si svoje bytie a zaoberať sa príčinami.Je teda náhodné, že ide pri tých miliónoch možností len o jedného a toho istého živočícha?Pokiaľ bohovia neexistujú, bolo zrejme nevyhnutné prejsť fázou vývoja veriacej hmoty.Sme teda len "kryštálmi" hmoty?Znamenalo by to, že bytie môže mať podobu energie alebo hmoty a život je len skupenstvom hmoty?Znamenalo by to,že teda okrem látok v skupenstvách tuhých , kvapalných a plynných či plazmy, môže hmota byť v podobe života či v skupenstve výrobku vzniknuvšieho pôsobením hmoty v skupenstve živom?Potom aj výrobok vyrobený bez zásahu človeka strojmi vyrobenými zásahom človeka sú vyššou vývojovou triedou hmoty?

 

Kresťanstvo prináša cestu poznania.Dnešný liberalizmus ide cestou hádzania polien pod nohy tým,ktorí o to poznanie stoja.Prečo?Prečo - to je už otázka na každého z vás.

 

Autor: TvojOponent@gmail.com

 

Späť

Diskusná téma: Čo ak boh naozaj neexistuje?

Dátum
Vložil
Titulok

Re:Re:Re:Re:Re:Existencia Boha.

bol ????????? ..už nie je? :O

<< 1 | 2

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.